Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo+ Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin+ Tiếng Anh: Information Technologyb. Trình độ đào tạoĐại họcc. Yêu cầu về kiến thức     Sinh viên tốt nghiệp có...