Kỹ thuật môi trường

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa.  Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Kỹ thuật Môi trường+ Tiếng Anh:  Environment Technologyb.  Trình độ đào tạo: Đại họcc.  Yêu cầu về kiến thứcSinh viên...