Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán kiểm toán hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán kiểm toán hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa.  Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt:  Kế toán - Kiểm toán- Tên tiếng Anh:  Accounting - Auditing   b.  Trình độ đào tạo: Đại họcc....

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng- Tên tiếng Anh: Finance - Banking   b. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp- Tên tiếng Anh:  Business administrationb. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về...