Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp- Tên tiếng Anh:  Business administrationb. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về...