Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng- Tên tiếng Anh: Finance - Banking   b. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu...