Thông tin tuyển sinh

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC
THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT
 
           Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng


Họ và tên: ........................................................................................................
Ngày sinh:………………………………….. Giới tính:...............................
Số chứng minh nhân dân: ……………………Nơi cấp…............………….
Số điện thoại:    …………………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................
..................................................................................................................
Học sinh trường THPT:............ ………………..Hạnh kiểm:......................
Khối xét tuyển:......................................       
Điểm trung bình môn năm lớp 12 theo khối xét tuyển:
Điểm môn…………….: …….điểm
Điểm môn…………….: …….điểm
Điểm môn…………….: …….điểm
Đối tượng ưu tiên:…………   Khu vực……..            
Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển tôi vào học:
Ngành:.................................... Chuyên ngành:...........................................
Tôi xin cam đoan, những thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển của tôi là hoàn toàn đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.
                                                           Hải Phòng, ngày ........tháng........năm 2018
                                                                              Người làm đơn
                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)


Lưu ý: Gửi kèm đơn này 2 phong bì dán tem, bản photo học bạ THPTGiấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2018 (hoặc Bằng tốt nghiệp THPT photo), 30.000đ lệ phí xét tuyn theo quy định của Bộ GD&ĐT đến Phòng Đào tạo - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng - Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng. 
 
Tải Mẫu đơn tại đây

Ban Tuyển sinh ĐH Dân lập Hải Phòng
 

Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Tên cũ: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 740 577. Hotline: 0936.821.821

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên