Về chúng tôi

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 (Phần 2)
  • 06 Tháng 4, 2018
Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 (Phần 2)

Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua...

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)
  • 05 Tháng 4, 2018
Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 ( Phần 1)

Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua...