Về chúng tôi

Thông báo nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 (Phần 2)

  1. Căn cứ quyết định số 877/2016 ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017.
       Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau đây đến tiền khen thưởng:


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên