Việt nam học

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • 27 Tháng 3, 2018
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMỤC TIÊU ĐÀO TẠO (CHUẨN ĐẦU RA)CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH –...