Biên mục theo chuẩn quốc tế

Biên mục trên Dspace tuân thủ siêu dữ liệu metadata theo chuẩn Dublin Core. Các bộ máy tìm kiếm như Google, Bing, cũng đều theo các chuẩn mực này.

Sứ mạng và mục tiêu