Dành cho các học giả

Các công trình nghiên cứu khi được lưu trên Thư viện số Dspace hoàn toàn có thể được nhận diện ở Scholar Google, DOI, ORCID, Research Gate. Khả năng này cho phép bổ sung trực tiếp vào lý lịch khoa học của các nhà nghiên cứu.

Sứ mạng và mục tiêu