Thông tin liên hệ tuyển sinh

Thông tin liên hệ tuyển sinh đại học, cao đẳng
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - HP
Điện thoại: 0225.3740.577. Hotline: 0936.821.821. Email: daotao@hpu.edu.vn

Sứ mạng và mục tiêu