Ngoại ngữ

Chuẩn đầu ra ngành Ngoại ngữ
  • 11 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Ngoại ngữ

a.     Tên ngành đào tạo:            + Tiếng Việt: Cử nhân tiếng Anh            + Tiếng Anh: Bachelor of Englishb. Trình độ đào tạo: Đại học                                                                   c. Yêu cầu về kiến thức:-...